www.recyclechon.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี :

เลขที่บัญชี :

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 083-447-5799 , 085-900-5698